3d17b91899a6e35504e8c5b94f33769f

Backyard courtyard in Linden Hills, Minneapolis.